6, 8 december 2019

Schumanns Szenen aus Goethes ‘Faust’

Gerhaher, Hallenberg e.a.

Sir John Eliot Gardiner

11-16 december 2019

Iván Fischer, dirigent

artist in residence Tabea Zimmermann

Rossini, Mozart, Haydn