Governance

Doelstelling, missie en visie

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel de bevordering van de Nederlandse muziekcultuur door middel van de instandhouding en ontwikkeling van het Koninklijk Concertgebouworkest en het geven van muziekuitvoeringen door dit orkest, met alle aan dit doel dienstige wettelijke middelen.

Missie

Het Koninklijk Concertgebouworkest geeft als symfonieorkest wereldwijd uitvoeringen van orkestmuziek op de belangrijkste podia, onder leiding van de beste dirigenten en op het allerhoogste niveau. Zijn activiteiten in Amsterdam vormen de basis voor zijn rol als Nederlands ambassadeur voor internationale excellentie. Het Concertgebouworkest biedt zijn publiek emotionele en intellectuele verrijking en verleidt tot betrokkenheid en actieve loyaliteit.

Visie

Het Koninklijk Concertgebouworkest wil het symfonieorkest met de grootste aantrekkingskracht voor muziekliefhebbers en professionals in binnen- en buitenland zijn. Het onderscheidt zich van andere ensembles door zijn eigen klank, stilistische flexibiliteit, een open mentaliteit, zijn rijke historie en de verbintenis met een unieke en wereldberoemde zaal.

Het orkest streeft naar het bereiken van een zo groot mogelijk publiek. Het wil dit doel realiseren door het vertolken van zowel symfonisch erfgoed als nieuw repertoire, door het ontwikkelen van innovatieve projecten en door samenwerkingsverbanden met diverse (media-) partners.

Als werkgever wil het orkest zijn werknemers een langdurig en enthousiasmerend arbeidsverband bieden. Het creëert een veilige omgeving waarbinnen het aangaan van (artistieke) uitdagingen centraal staat. De werknemers tonen zich betrokken bij het orkestcollectief en het publiek. Zij streven naar een brede invulling van hun taakomschrijvingen waar dat het orkest en zijn publiek ten goede komt. Het orkest streeft naar absolute topkwaliteit in al zijn artistieke en zakelijke activiteiten, procedures en uitingen. Hierdoor kan het orkest zich als daadwerkelijk leidend orkest op wereldniveau blijven presenteren.

Het Koninklijk Concertgebouworkest wil midden in de maatschappij staan. Het streeft daarom naar langdurige en respectvolle relaties met zijn omgeving. Geselecteerde hoogbegaafde jonge musici worden ondersteund en wordt een stimulerend perspectief op een professionele loopbaan geboden.

Kernactiviteiten

Kernactiviteit is het geven van concertuitvoeringen van orkestrepertoire voor betalend publiek in binnen- en buitenland.

Het streven is om jaarlijks ongeveer 125 concertactiviteiten te realiseren, waarvan er circa tachtig in de standplaats Amsterdam plaatsvinden.

Als nauwverwante secundaire activiteiten kunnen hieraan nog worden toegevoegd:

 • Activiteiten op het gebied van Publieksinitiatie, Educatie en Talentontwikkeling
 • Ontsluiting van de orkestactiviteiten via mediaproducties
 • Uitvoeringen van kamermuziek door leden van het orkest

Organisatiestructuur en Governance

Besturingsmodel

Het Koninklijk Concertgebouworkest hanteert het Bestuursmodel, waarbij de verantwoordelijkheden van de statutaire Directeur zijn vastgelegd in een Directiereglement. Een bijzonder element in de governance van het orkest is de statutair vastgelegde rol van het personeel in het Stichtingsbestuur: een derde van het aantal bestuurszetels is toegewezen aan leden van het bestuur van de Vereniging 'Het Concertgebouworchest'.

Beloningsbeleid

De Raad van Bestuur van de Stichting Koninklijk Concertgebouworkest ontvangt geen vergoeding. Het Koninklijk Concertgebouworkest is onderhevig aan de Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen (WNT). De Stichting Koninklijk Concertgebouworkest geeft uiteraard conform de door de WNT gestelde kaders uitvoering aan de wet.

Samenstelling Bestuur

Uit de aard der activiteiten van de Stichting vormen bestuurlijke ervaring en affiniteit met de doelstellingen en activiteiten van de Stichting de belangrijkste kwaliteiten op basis waarvan de kandidaten voor benoeming en herbenoeming worden geselecteerd. Het Bestuur streeft ernaar om in geslacht, leeftijd en herkomst een evenwichtige afspiegeling te vormen van de Nederlandse samenleving. 

Samenstelling bestuur en rooster van aftreden

naam functie aangetreden      aftredend
Dorothee van Vredenburch voorzitter 2016 2025
Martijn Snoep vice voorzitter 2016 2024
Frits Campagne penningmeester 2016 2024
Carolien Gehrels lid 2017 2025
Duncan Stutterheim lid 2018 2026
Tuncer Tuzgöl lid  2020 2028
Alexandra Jankovich lid 2020 2028
Annabelle Birnie lid 2023 2031
Benedikt Enzler lid 2023 2027
Jörgen van Rijen lid 2020 2028
Davide Lattuada lid 2020 2028

Samenstelling Directie

 • Dominik Winterling, directievoorzitter
 • David Bazen, directeur bedrijfsvoering

Overleg en zeggenschap

Overleg Directie – Artistieke Commissie

Het artistieke beleid van het orkest wordt gevormd binnen het Artistiek Beraad. Hier vindt regelmatig overleg plaats tussen Directie, Chef-dirigent en de Artistieke Commissie (een commissie van orkestleden). Het Artistiek Beraad heeft betrekking op het artistieke beleid, het artistiek functioneren van het orkest, de toekomstige programmering en de evaluatie van gerealiseerde producties.

Overleg Directie – Vereniging 'Het Concertgebouworchest'

Tenminste eenmaal per kwartaal vindt er afstemmingsoverleg plaats tussen de Directie en het Verenigingsbestuur (VB) in de zogenaamde Contactbespreking waarin de dagelijkse gang van zaken met het voltallige VB wordt doorgenomen en belangrijke beleidswijzigingen en –plannen worden besproken. Op basis van de agenda worden verschillende managers gevraagd om bij dit overleg aan te schuiven.

Daarnaast is er zeer regelmatig overleg tussen de Voorzitter van het VB en de Directievoorzitter en vindt op gezette tijden overleg plaats tussen VB-afvaardigingen met de Directeur Bedrijfsvoering en de manager P&O.

Verenigingsbestuur

Het Verenigingsbestuur (VB) bestaat momenteel uit zeven orkestleden en een staflid:

 • Benedikt Enzler, voorzitter
 • Karlijn Riedijk, secretaris
 • Borika van den Booren
 • Michael Gieler
 • Coraline Groen
 • Davide Lattuada
 • Bence Major
 • Théotime Voisin

Artistiek Beraad

De taak van het Artistiek Beraad is de invulling van het artistiek beleid in de ruimste zin te bepalen, in opdracht van en onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting. Het Artistiek Beraad is een commissie die is samengesteld uit de chef-dirigent, de bestuursvoorzitter, de artistiek directeur en de Artistieke Commissie.

Artistieke Commissie

 • Jörgen van Rijen, woordvoerder
 • Emily Beynon
 • Johan van Iersel
 • Benjamin Peled

ANBI Informatie

De Stichting Koninklijk Concertgebouworkest is een onafhankelijke stichting, gevestigd op de Gabriël Metsustraat 16 te Amsterdam en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 41199917.

Stichting Koninklijk Concertgebouworkest onderschrijft de Governance Code Cultuur

Governance Code Cultuur logo ANBI logo - Algemeen Nut Beogende Instelling

RSIN of fiscaal nummer

002952269

Contactgegevens